طراحی سایت

طراحی، تدارک و ساخت ساختمان های تجهیز مدیریت پیمان در پروژه مجتمع اداری، تجاری ایران مال – 1393

ساختمان های تجهیز پروژه به مساحت تقریبی 3000 متر مربع در مدت 45 روز توسط شرکت ویما طراحی، تدارک و اجرا شده است. کیفیت، زیبایی و کاربری مناسب از ویژگی های بارز این پروژه می باشد. طراحی و تأمین اثاثیه داخلی ساختمان ها به عهده ویما بوده است.