طراحی سایت

طراحی، تدارک و ساخت ساختمان های تجهیزکارگاه فرودگاه بغداد در کشور عراق- 1393

یکی از بارزترین نگرانی های موجود برای پیمانکاران خارجی در کشور عراق، فعالیت و انجام پروژه در موقعیت و جغرافیای خاص امنیتی-سیاسی این کشور است. شروع پروژه های عمرانی با تجهیزکارگاه شکل می گیرد و چنانچه با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود اعتماد کارفرما را جلب نموده و زمینه را برای شروع سازمان یافته و با برنامه پروژه فراهم می سازد.
شرکت ویما در کشور عراق چهار پروژه کمپ خوابگاهی و اداری بر اساس استانداردهای بین المللی صنعت ساختمان و در زمان کوتاه و با پشتیبانی مناسب و کیفیتی مطلوب طراحی، تدارک و اجرا کرده است.