طراحی سایت

طراحی، تدارک و اجرای مجتمع 192 واحدی خوابگاهی خارگ (فاز 2 و3)- سال 1396

این پروژه به صورت EPC جهت احداث اقامتگاه مدیران ارشد شرکت نفت (VIP)، مدیران منطقه و کارشناسان روزکار و شبکار سکوهای نفتی در جزیره خارگ می باشد. با توجه به شرایط بسیار بد آب و هوا و سختی کار در منطقه، بالاترین استانداردهای اقامتی در قرارداد منظور شده است.
زمانبندی پروژه برای دو سال در نظر گرفته شده است. تا پایان بهار 1397 همزمان با انجام کارهای مهندسی، تخریب ساختمان های موجود و احداث گمانه ها جهت مشخص شدن مشخصات فنی زمین ها انجام شده است.