طراحی سایت

پروژﻩ تسطیح، محوطه سازی و فنس کشی محدوده سایت تجهيزكارگاه ميدان گازي پارس جنوبی- 1389

توضیحات پروژه