تجهیز کارگاه پروژه‌های عراق

تجهیز کارگاه پروژه‌های عراق

  • طراحی، تامین و ساخت تجهیز کارگاه پروژه های بغداد
  • تاریخ اتمام پروژه:1392
  • محل اجرا پروژه: عراق، بغداد

یکی از بارزترین نگرانی های موجود برای پیمانکاران خارجی در کشور عراق، فعالیت و انجام پروژه در موقعیت و جغرافیای خاص امنیتی-سیاسی این کشور است. شروع پروژه های عمرانی با تجهیز کارگاه شکل می‌گیرد و چنانچه با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود اعتماد کارفرما را جلب نموده و زمینه را برای شروع سازمان یافته و با برنامه پروژه فراهم می سازد.

پروژه عراق-کمپ وتجهیز کارگاه

شرکت ویما در کشور عراق چهار پروژه کمپ خوابگاهی و اداری بر اساس استانداردهای بین المللی صنعت ساختمان و در زمان کوتاه و با پشتیبانی مناسب و کیفیتی مطلوب طراحی، تدارک و اجرا کرده است.

کارهای انجام شده

  • احداث ساختمان های اداری و خوابگاهی در منطقه الکفل و ناصریه: ۴،۲۳۰ مترمربع
  • احداث ساختمان های اداری، رستوران و کلینیک در منطقه العامریه ۱: ۶،۰۰۰ مترمربع
  • احداث ساختمان های درمانگاه، آزمایشگاه و HSE در منطقه العامریه ۲: ۲،۲۰۰ مترمربع
  • احداث ساختمان های اداری، خوابگاهی و رستوران فرودگاه بغداد: ۴،۸۰۰ مترمربع

چالش ها

شرایط امنیتی پرمخاطره در آن برهه زمانی از چالش های تکمیل پروژه بود. برای فائق آمدن بر این مشکل، کارکنان ویما حضور خود را تا زمان پایان پروژه در منطقه حفظ کردند.

اطلاعات پروژه:

کارفرما: شرکت کیسون الهندسیه، فرع العراق

مدت اجرا: دو سال

احداث کمپ اداری و خوابگاهی